کالیبراسیون الکترونیکی

واژه کالیبراسیون در حوزه تست التراسونیک دارای دو تعریف مجزا می باشد، که این دو تعریف کاملا متفاوت می باشند.

– کالیبراسیون الکترونیکی دستگاه که معمولا به صورت سالیانه انجام می گیرد.

– کالیبراسیون اولیه دستگاه با بلوک کالیبره که در اینجا ما این کالیبراسیون را کالیبراسیون فرآیندی سیستم تست می نامیم.

در اینجا ما به توضیح کالیبراسیون الکترونیکی به طور مجزا و مفصل خواهیم پرداخت.

تمامی دستگاه ها و سیستم های تست التراسونیک ساخته شده توسط شرکت پژواک رایان در دو مرحله تحت کالیبراسیون الکترونیکی مطابق با دستورالعمل مکتوب ( تنظیم شده طبق استاندارد BS EN 12668 ) قرار  می گیرند. کلیه پارامترهای الکترونیکی مهم و بنیادی و تاثیر گذار در تست، مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و مقادیر آن ثبت و ضبط می گردد.

برخی از مواردی که طبق این دستورالعمل مورد ارزیابی وکالیبراسیون قرار می گیرد شامل موارد ذیل می باشد:

– پایداری متغیرها پس از گذشت زمان گرم شدن دستگاه (Warm Up)

– فرکانس تکرار پالس ضربه (PRF)

– ولتاژ پالس ورودی(Transmitter Voltage)

– زمان ارتقاء پالس ضربه تا ماکزیمم (Transmitter Rise time)

– مدت زمان اعمال پالس ضربه (Transmitter duration)

– خطی بودن محور عمودی صفحه نمایش

– دقت کنترل Gain دستگاه

– خطی بودن محور پایه زمانی(Time base)

– آستانه پاسخ دهی Gate ها و Switching Hysteresis

یک مرحله از این  مراحل کالیبراسیون توسط متخصصین شرکت پژواک رایان و مرحله دیگر از آن توسط شرکت کالیبراسیون معتبر دیگر، زیرنظر اداره استاندارد ملی ایران، انجام پذیرفته و دوگواهی کالیبراسیون  مجزا برای آن صادر گردیده که هنگام تحویل سیستم به خریدار این گواهی نامه ها نیز به وی اعطا می گردد.

علاوه بر این، کلیه سیستم های فروخته شده، به صورت سالیانه مورد کالیبراسیون مجدد الکترونیکی قرار گرفته و گواهی کالیبراسیون جدید برای آن صادر   می گردد.

تمامی دستگاه ها و سیستم های تست التراسونیک ساخته شده توسط شرکت پژواک رایان در دو مرحله تحت کالیبراسیون الکترونیکی مطابق با دستورالعمل مکتوب ( تنظیم شده طبق استاندارد BS EN 12668 ) قرار  می گیرند. کلیه پارامترهای الکترونیکی مهم و بنیادی و تاثیر گذار در تست، مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و مقادیر آن ثبت و ضبط می گردد.

برخی از مواردی که طبق این دستورالعمل مورد ارزیابی وکالیبراسیون قرار می گیرد شامل موارد ذیل می باشد:

  • پایداری متغیرها پس از گذشت زمان گرم شدن دستگاه (Warm Up)
  • فرکانس تکرار پالس ضربه (PRF)
  • ولتاژ پالس ورودی(Transmitter Voltage)
  • زمان ارتقاء پالس ضربه تا ماکزیمم (Transmitter Rise time)
  • مدت زمان اعمال پالس ضربه (Transmitter duration)
  • خطی بودن محور عمودی صفحه نمایش
  • دقت کنترل Gain دستگاه
  • خطی بودن محور پایه زمانی(Time base)
  • آستانه پاسخ دهی Gate ها و Switching Hysteresis

یک مرحله از این  مراحل کالیبراسیون توسط متخصصین شرکت پژواک رایان و مرحله دیگر از آن توسط شرکت کالیبراسیون معتبر دیگر، زیرنظر اداره استاندارد ملی ایران، انجام پذیرفته و دوگواهی کالیبراسیون  مجزا برای آن صادر گردیده که هنگام تحویل سیستم به خریدار این گواهی نامه ها نیز به وی اعطا می گردد.

 

 

علاوه بر این، کلیه سیستم های فروخته شده، به صورت سالیانه مورد کالیبراسیون مجدد الکترونیکی قرار گرفته و گواهی کالیبراسیون جدید برای آن صادر می گردد.

شرکت پژواک رایان دارای یک دستورالعمل مکتوب جهت کالیبراسیون می باشد، که مطابق با الزامات استاندارد بین المللی BS EN 12668 تهیه و تنظیم شده است، که نحوه کالیبراسیون تمامی پارامترهای الکترونیکی و نرم افزاری مهم دستگاه به طور کامل در آن تشریح گردیده است.

در مرحله اول کلیه سیستم ها و دستگاه های التراسونیک ساخته شده توسط متخصصین شرکت پژواک رایان، در داخل شرکت،  و با دستگاههای الکترونیکی دقیق، مطابق دستورالعمل فوق مورد ارزیابی قرار گرفته و کالیبره می گردد. تمامی نتایج حاصل در این مرحله ثبت و ضبط می گردد و گواهی کالیبراسیون ویژه برای آن صادر می گردد.

پس از انجام کالیبراسیون مرحله اول، مجددا دستگاه به یک شرکت معتبر کالیبراسیون دیگر، زیر نظر اداره استاندارد، ارسال می گردد که بار دیگر توسط آن شرکت، مطابق دستورالعمل مکتوب، ارزیابی شده، کالیبره گردیده و گواهی کالیبراسیون برای آن صادر گردد.

مجددا تمامی پارامترها، توسط متخصصین این شرکت ارزیابی و کالیبره می گردد.

error: امکان کپی وجود ندارد